ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 2

ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 2

SIFAT CÜMLELERİ

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

STRUCTURE I (B) : SUBJECTIVE CASE
Bu tür bileşik cümlede (complex sentence) sıfat cümleciği (adjectival clause) ana cümleciğin (main clause) nesnesini (object) niteler. Sıfat cümleciğinin öznesi olarak aşağıdaki “relative pronoun”lar kullanılır ve bağlaç olarak kullanılan bu sözcükler hiçbir zaman cümleden çıkartılamazlar.
WHO/WHICH/THAT
I know the man who wrote this book.
Bu kitabı yazan adamı tanıyorum.
Yukarıdaki bu bileşik cümle (complex sentence) iki basit cümleden (simple sentece) oluşmuştur.
a.I know the man.
Adamı tanıyorum.
b.The man wrote this book.
Adam bu kitabı yazdı.

Yukarıdaki iki basit cümlenin ortak sözcüğü (common word) olan “the man” birinci “a” cümlesinde nesne (object) durumunda, ikinci “b” cümlesinde ise özne (subject) durumundadır.
a. I saw the lion.
b. The lion killed the hunter.
c. I saw the lion which (that) killed the hunter.
Avcıyı öldüren aslanı gördüm.
a.I threw a stone at the dog.
b. The dog was barking at the children.
c.I threw a stone at the dog which (that) was barking at the children.
Çocuklara havlayan köpeğe bir taş attım.
*I want to talk to the girl who is wearing the plaid dress.
Pileli elbiseyi giyen kızla konuşmak istiyorum.
* ”Jaws” Steven Spielberg’i ünlü yapan filmdir.
*My father looked at the house which (that) was for sale.
Babam satılık olan eve baktı.
* This is the car which (that) is very expensive.
Çok pahalı olan otomobil budur.
*Mary is the girl who married Peter’s brother.
Mary Peter’in erkek kardeşi ile evlenen kızdır.
*Who will be the first man that lives on the moon?
Ayın üzerinde yaşayacak ilk insan kim olacaktır?
*Your father is the best person that can advise you on this matter.
Baba bu konuda sana öğüt verebilecek en iyi kimsedir.
*This is the finest diamond that has come out of İndia.
Bu Hindistan’a gelen en güzel elmastır.
*Mr Brown was the only person that saw the accident.
Bay Brown kazayı gören tek kimse idi.
*The captain was the last person that left the sinking ship.
Kaptan batmakta olan gemiyi terkeden son kimse idi.
*I saw the var which (that) overturned by the side of the road.
Yolun kenarında devrilmiş olan otomobili gördüm.
*Did you recognise the man who (that) was sitting next to me ?
Benim yanımda oturan adamı tanıdın mı ?
*I shall catch the train which (that) leaves at four o’clock.
Saat dörtte hareket eden trene yetişeceğim.
*My friend kept a record of all the events that had happened during the year.
Arkadaşım yıl boyunca olan olayların kaydını tuttu.
*Which was the first steamship that crossed the Atlantic?
Atlantik’i aşan ilk buharlı gemi hangisi idi?
*Did you find the girl who helped my mother across the street?
Annemin caddeyi geçmesine yardım eden kızı buldun mu ?
*The doctor warned him not to take any medicine that hadn’t been prescribed.
Doktor ona reçetesi yazılmamış hiçbir ilaç içmemesi için uyarıda bulundu.
*I know a child who speaks four languages fluently.
Dört dili akıcı olarak konuşan bir çocuk tanıyorum.
*That is a colour that suits you.
Bu size uyan (yakışan) bir renktir.
Aşağıdaki sözcükler tanımlandığında (nitelendiğinde),nitelenen sözcük insan olsa bile “relative pronoun” olarak genellikle “that” kullanılır.

 1. All             little            nothing
  any           none           something
  only          few              anything
  much     everything    the only
  b. “it” yabancı özne ile başlayan cümlecikler
  c. “who” soru zamiri olarak
  d. Sıfatların en üstünlük dereceleri
  e. Sıra sıfatları (the first, the second, the last)
  * All that glitters is not gold.
  Parlayan (pırıldayan) herşey altın değildir.
  *I know all that came here.
  Buraya gelenlerin tümünü tanıyorum.
  *This is all the money that I have.
  Sahip olduğum bütün para budur.
  *You may take any book that you like.
  İstediğin her kitabı alabilirsin.
  *My brother will take any job that is avaible.
  Erkek kardeşim bulunabilen her türlü işi yapacak.
  *Maria is the only girl that understands me.
  Maria beni anlayan tek kızdır.
  *Much that I have read was nonesense.
  Okuduğumun çoğu saçma idi.
  *There is much that is good in the world.
  Dünyada iyi olan çok şey vardır.
  *The little that I know is not enough.
  Bildiğim az şey yeterli değildir.
  *Helen is bdly hurt; there is little that anyone can do for her.
  Helen kötü yaralanmış; bir kimsenin onun için yapabileceği çok şey yok.
  *Are there any restaurants in this street? None that I know of.
  Bu caddede lokanta var mı? Bildiğim kadarı ile hiç yok.
  *Don’t eat all the oranges. The few that are left are for the children.
  Bütün portakalları yeme. Geri kalan birkaç portakal çocuklar için.
  *The few books that they have are all novels.
  Onların sahip oldukları birkaç kitabın hepsi roman türündedir.
  *I will get everything that you need.
  İhtiyacın olan herşeyi alacağım.
  *I have studied everything that he told me.
  Onun bana anlattığı herşeyi çalıştım.
  *I have nothing that would fit you.
  Size uygun gelecek hiçbirşeyim yok.
  *There was something that I wanted to see.

Görmek istediğim birşey vardı.
*They do anything that is illegal.
Onlar yasal olmayan herşeyi yaparlar.
*Who that believes in God would do a thing like that?
Allah’a inanan kim böyle birşeyi yapabilirdi?
*It is the answer that will make you happy.
Sebi mutlu kılacak olan şey yanıttır.

*It is a long river that has no return.                                                                                                                                                                             

Dönüşü olmayan uzun bir akarsudur.
*This wacth is the best that money can buy.
Bu para ile alınabilecek en iyi saattir.
*Who is the greatest man that ever lived?
Şimdiye dek yaşayan en büyük insan kimdir?
*He is the best driver that I have ever seen.
Şimdiye dek gördüğüm en iyi sürücüdür.
*The first statement that was issued by the Press attache at he Palaca gave very few details.
Sarayda Basın ateşesi tarafından verilen ilk beyan çok az ayrıntılı noktalar içeriyordu.

ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 2