ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 3


ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 3

SIFAT CÜMLELERİ

1  –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için birebir Özel Ders )
2 –  Ielts Sınavı ( Ielts Sınavı için 4 kişilik Grup Dersi )

STRUCTURE 2 (A) : OBJECTİVE CASE
Bu tür bileşik cümlede (complex sentence)i sıfat cümleciği (adjectival clause) ana cümleciğin (main clause) özenisini (subject) niteler ( tanımlar). Sıfat cümleciğinin (adjectival clause) nesnesi (object) olarak aşağıdaki “relative pronoun” lar kullanılır ve bağlaç (conjunction) olarak kullanılan bu sözcükler istenirse cümleden çıkartılabilirler.

WHO/ WHOM / WHICH / THAT
Bugünün İngilizcesinde nesne durumunda (objective case) “whom” yerine “who” kullanılır, ancak “preposition” ya da “adverbial paticle”larla birlikte kullanıldığında daima “whom” olarak kalır. Bu tür cümlelerde “whom” ve “which” yerine genellikle “that” tercih edilir.
The girl (who/m) I know is very beautiful.
Tanıdığım kız çok güzeldir.
Yukarıdaki bu bileşik cümle (complex sentence) iki basit cümleden (simple sentence) oluşmuştur :
a.The girl is very beautiful.
Kız çok güzeldir.
b.I know the girl.
Kızı tanıyorum.
Yukarıdaki iki basit cümlenin ortak sözcüğü (common word) olan “the girl” birinci “a” cümlesinde özne (subject) durumundai ikinci “b” ise nesne (object) durumundadır.
İki basit cümleyi birbirine bağlamak için şu yol izlenir :
1. Birinci “a” cümlesi “özne” (subject) ve “predicate” olmak üzere iki bölüme ayrılır.
2. İkinci “b” cümlesinde ortak sözcük olan “the girl” nesne (object) durumundadır ve bu sözcük yerşne “relative pronoun” olarak “who/whom” konur.
3.Yukardaki cümlede “who/m” sözcüğü bu cümlenin baş tarafına getirilir, ancak istenirse cümleden çıkartılabilir.
(who/whom) I know
4. İkinci “b” cümlesi bu duruma getirildikten sonra “a” cümlesinde “özne” ile “predicate” arasına konur.
The girl    (who/m) I know   is very beautiful.
Subject                                        Predicate
Tge girl (who/whom) I know is very beautiful.
Tanıdığım kız çok güzeldir.
a.The story was very short.
b. Tom told us the story.
c.The story (which/that) Tom told us was very short.
Tom’un bize anlattığı hikaye çok kısa idi.
a.The woman insisted that she knew me.
b.I had never seen the woman before.
c.The woman (who/m) I had never seen insisted that she knew me.
Daha önce kendisini hiç görmediğim kadın beni tanıdığını tutturdu.

a.The letter had been written in English.
b.I received the letter this morning.
c.The letter (which/that) I received this morning had been written in English.
Bu sabah aldığım mektup İngilizce yazılmıştı.
*The people (who/m) the fire made homeless went to spend the night in a hotel.
Yangının evsiz bıraktığı insanlar geceyi bir otelde geçirmek için gittiler.
*The woman (who/m) I visited during the holidays showed me a photograph of her son.
Tatilde ziyaret ettiğim kadın bana oğlunun fotoğrafını gösterdi.
*The sallor (that) I met in the street yesterday told me the whole story.
Dün caddede karşılaştığım denizci bana bütün hikayeyi anlattı.
*The book (which) I gave him was very interesting.
Ona verdiğim kitap çok ilginçti.
*The dictionary (that) O bought in London last week is very useful.
Geçen hafta Londra’da satın aldığım sözlük çok yararlıdır.
*The poet (who/m)I mentioned a moment ago died before the age of thirty.
Az önce sözünü ettiğim şair otuz yaşından önce öldü.
*The boy (who/m) you punished sos severely was quite innocent.
Sizin şiddetle cezalandırdığınız çocuk tamamiyle masum idi.
*the lady (who/m) I expected hasn’t come yet.
Beklediğim hanım henüz gelmedi.
*The news (that) the radio announced surprised everbody.
Radyonun bildirdiği haber herkesi şaşırttı.
*The people (who/whom) you saw yesterday have been here before.
Dün gördüğün insanlar daha önce burada bulunmuşlardı.
*The man (who/whom) I was talking to just now wants to go abroad.
Az önce konuştuğum adam yurt dışına çıkmak istiyor.
*The man (who/whom) I know is very handsome.
Tanıdığım adam çok yakışıklıdır.
*The student (who/whom)the teachers admire is very clever.
Öğretmenlerin hayran olduğu öğrenci çok zekidir.
*The man (who/whom) we asked to carry our luggage was the owner of the hotel.
Yükümüzü taşımasını rica ettiğimiz adam otelin sahibi idi.

ADJECTIVAL (RELATIVE) CLAUSES 3